Lezingen

Lezingenreeks Passage

Dit jaar organiseren we de lezingen rond het thema “Passage”, overgang. In het dagelijkse leven maken wij heel veel overgangen. Overgang van dag naar nacht, van binnen naar buiten, van de ene naar de andere rol, van de ene naar de andere plek,... We doen dit vaak zonder nadenken. Toch is dit soms en voor sommigen geen evidentie. Opstaan en de dag aanvatten of omgekeerd, gaan slapen; je bewegen tussen “thuis”, “werk” of tussen ateliers; na het eind van de week het weekend ingaan. Waar men ook werkt, er zijn, als je bij stilstaat heel veel passages die gemaakt dienen te worden. Ook voor Oury en Schotte was het “thema” passage een belangrijk thema. Een verschil creëren in ambiance waardoor het de moeite is om een passage te maken, een onthaal organiseren opdat een aankomst makkelijker kan verlopen, een prise en charge waarbij je de overgangen begeleidt of nog de passage doorheen de beproevingen van het leven….

We verzamelden rond dit thema opnieuw een aantal sprekers die elk vanuit hun ervaring zullen komen spreken.

De lezingen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de institutionele psychotherapie.

 


Donderdag 15 december 2022 om 19u30


Kaos

KAOS beweegt zich op het raakvlak tussen kunst en psychische kwetsbaarheid. KAOS wil via kwaliteitsvolle artistieke projecten de vooroordelen over psychische problemen in vraag stellen en kunstenaars ondersteunen, al dan niet met een psychische kwetsbaarheid. Het basisidee is dat creativiteit en psychische kwetsbaarheid twee zijden zijn van dezelfde medaille, twee zijden die gezien mogen worden.

KAOS is voor de kunst en tegen het stigma en draagt dit uit via residenties, tentoonstellingen, performances en concerten, maar ook via debatten en ontmoetingen. De basis van onze werking vormen kunstenaarsresidenties in de psychiatrie of een daarnaar verwijzende context.

In Albe zullen Dr. Erik Thys en coördinator Mike Michiels de werking van KAOS toelichten. Ze gaan dieper in op hun pleidooi voor een herbekijken van het hokjesdenken wat maar al te vaak tot vooroordelen en stigma leidt.

Info: www.vzwkaos.be

 


Donderdag 19 januari 2023 om 19u30“Kenteringen binnen een institutioneel werk”

 Niels De Vos en Eline Coolens, Zonnelied

 


Zonnelied is een voorziening waar we personen met een mentale beperking - eventueel met bijkomende gedrags- of psychische problematiek, NAH, meervoudige handicap, … - verwelkomen. Levensfeitelijk is Zonnelied een plek waar we samen met onze gasten leven, wonen & werken, met oog voor heterogeniteit & diversiteit. Gezien die drie werkwoorden vaak een werk van lange adem zijn & in het perspectief van een levensloop bekeken worden, spelen passages sowieso een grote rol. Niet enkel de kleine wendingen & alledaagse ontmoetingen, maar ook impactrijke overgangen - zoals bvb. een verhuis – komen op ons pad.

Hoe groot of hoe klein ze ook zijn, passages kunnen een wereld van verschil maken. Vertrekkend van twee casussen, brengen Eline Coolens & Niels De Vos elk een verhaal over een institutionele werk waarin ‘passage’ een eigen particuliere betekenis krijgt. En hoe die soms een kentering kan teweeg brengen.


 

Donderdag 16 februari 2023 om 19u30


Boomgaard “Binnen-ste-Buiten”

De dagkliniek langdurige zorg op of als een wip?

 

In de dagelijkse praktijk van Boomgaard, een dagkliniek voor langdurige zorg, worden we geraakt door een aantal spanningsvelden. Wat doen we hier in de dagkliniek? Wat brengt ons samen? Wat beweegt ons van “buiten” naar “binnen” en weer terug? Hoe komen we de dag door? (Hoe) Kan een leven tegelijk binnen en buiten de kliniek plaatsgrijpen in ons huidig maatschappelijk en “vermaatschappelijkend” discours?

De vraag dringt zich op wat het statuut kan zijn van een dagkliniek, die zich op een soort rand bevindt tussen het zogenaamde leven binnen (de kliniek) en buiten (de maatschappij). Die rand voelt soms aan als het scherp van de snee, een drempel, een kloof…maar (hoe) kan de dagkliniek ook een wip zijn, die iets helpt verbinden en helpt (heen en weer) bewegen? Misschien is de dagkliniek net de uitgelezen instantie om iets tussen binnen en buiten te plaatsen?

Met jullie als inspirerende getuigen willen we onze dagkliniek “binnenstebuiten keren”. Hoe we met behulp van sfeer, ateliers, ruimtes en ritmes, clubs en compagnies een plek proberen te creëren om de andere te ontmoeten, om ons te verhouden tot het leven en lijden, kortom om “een binnen en een buiten” mogelijk te maken.


 

 

Donderdag 16 maart 2023 om 19u30


Anne Dekerk en Joost Willems


OXOt vzw is een kunstencollectief waar iedereen welkom is. Het is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en in de meest brede zin van het woord met kunst en artistieke projecten bezig kunnen zijn. Belangrijk is dat het ook een veilige plek is voor "kwetsbare" mensen. OXOt bevindt zich op drie locaties met elk hun eigen dynamiek: Westerlo, Gent en Antwerpen. De werking wordt louter gedragen door de mensen die er komen en gaan, op vrijwillige basis. Er is geen sprake van hiërarchie. Iedereen kan initiatieven opzetten en meebeslissen. Aan al deze mensen en passanten dankt OXOt zijn bestaansreden. Voor hen wil OXOt een plek zijn van ontmoeting en creatie; een laagdrempelige ruimte waarbinnen het artistieke en het sociale mekaar ontmoeten. OXOt evolueert mee met zijn leden, en schept ruimte voor eenieders ‘anders’ zijn, zonder hierbij een ‘gewoon’ zijn na te streven, maar vooral ook door het buiten-gewone te laten bestaan. In het zoeken naar het expliciteren van de werking van OXOt creëerden we het neologisme "organicaction" ("organisch" en "actie"). 

 In Albe zullen we niet louter een lezing geven, maar willen we een interactief gesprek aangaan en samen nadenken over "organicaction" , de relatie tussen kunst en zorg en wat het begrip "kwetsbaarheid" kan betekenen wanneer we stellen dat "we allemaal kwetsbaar zijn".

http://www.oxot.beDonderdag 20 april 2023 om 19u30


Joëlle Hartmann heeft lang gewerkt in La Traversière waar ze de microbe voor de Institutionele Psychotherapie oppikte. Ze veranderde van werk en werkt nu in de Centre de médiation et d’aide à la gestion de conflits. Ook in deze context blijft ze zich inspireren op IP. Ze begeleidt personen en gezinnen doorheen vaak moeilijke situaties en komt getuigen over de verschillende soorten passages die zij in haar werk doormaakt.

Deze lezing zal in het Frans plaatsvinden

werkte lang in La Traversière en la Fabrique du Pré. Recent veranderde ze van werk. Ze is nu aan de slag in Trialogues, Centre de médiation et d’aide à la gestion de conflits. Een plek waar bij uitstek rond overgangen en passages gewerkt wordt.


Deze lezing gaat door in het Frans.Donderdag 25 mei 2023 om 19u30


BW Pastya


Pastya is een kleinschalig initiatief Beschut Wonen (13 bewoners, 3 huizen, 3 huishoudens!) én Psychiatrische thuiszorg. Bewo richt zich specifiek naar mensen met een psychotische kwetsbaarheid die op vele vlakken hulp nodig hebben in het dagelijks leven. PTZ verzorgt een begeleiding aan een breder publiek op langere termijn.

We zijn twee aparte teampjes onder hetzelfde dak. Wat we delen is het dragen van ons ontmoetingscentrum ‘De Lantaarn’, waar mensen kunnen deelnemen (net als wij) aan activiteiten zoals het crea-atelier, de ontmoeting, uitstappen, PC-atelier, het koortje, het krantje, de clubvergadering …  Bezoekers, of ze nu bewoner zijn in één van onze huizen, cliënt bij PTZ, of de gewone man/vrouw in de straat met psychische kwetsbaarheid, zien ons zowel als begeleider thuis dan als deelnemer in de Lantaarn. Nogal wat mensen maken zo de overgang van thuis naar de Lantaarn, en wij met hen. Stof tot nadenken dus als het over ‘Passage’ gaat.

Begin dit jaar ontwikkelde zich er een grotere passage door de inkanteling van VZW Pastya in VZW Walden naar aanleiding van een opdracht tot schaalvergroting door de overheid.